Jdi na obsah Jdi na menu

Projekt - Sociálně-terapeutické dílny

31. 7. 2012

 Projekt Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji, reg.č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00021, Sociálně terapeutické dílny Stéblo

Od 1. 2. 2011 poskytuje občanské sdružení Stéblo sociální službu sociálně terapeutické dílny v rámci projektu „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji“ reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00021 financovaným na základě rozhodnutí č. OPLZZ-ZS22-11/2009 o poskytnutí dotaze z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tato sociální služba je poskytována podle ustanovení § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Služba je zajišťována v takovém rozsahu a kvalitě, aby byla zaručena odpovídající úroveň a dostupnost pro sociálně vyloučené nebo ohrožené osoby se snahou o naplňování cílů této sociální služby, tj. napomáhání cílové skupině zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, případně návrat a uplatnění na trhu práce. Místem plnění a poskytování sociální služby je region Příbram.

Služba je zajišťována za pomoci subdodavatele – Mela, o.p.s. na základě smlouvy o zajišťování subdodavatelských služeb.

Plánovaný počet uživatelů služby je 36 osob (16 osob Stéblo, 20 osob Mela, o.p.s.). Cílovou skupinou pro poskytování služby jsou osoby se zdravotním postižením, zejména s mentálním, tělesným, psychickým a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let.

Provozní doba určená uživatelům služby je od pondělí do pátku od 7.30. do 16.00.

Sociálně terapeutické dílny nabízí uživatelům následující služby dle zákona o poskytování sociálních služeb:

a) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: pomoc při běžných úkonech osobní hygieny

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

1. nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

2. nácvik přesunu na vozík a z vozíku

d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:

1. nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností

2. pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

Cílem práce v rámci Individuálního projektu: Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji - sociálně terapeutické dílny, je pomocí pracovní rehabilitace vypěstovat u lidí s postižením některé pracovní dovednosti a návyky, naučit je jednoduché pracovní úkony, vedoucí ke konkrétnímu výsledku. Smyslem je, aby měl uživatel služby ze své činnosti radost, aby se něco naučil, aby viděl konkrétní výsledek své práce. Aby osvojenou činnost mohl použít v soukromém životě a případně si mohl nalézt zaměstnání i v nechráněném prostředí. Aby díky nově nabytým dovednostem dosáhl co největší samostatnosti a stal se plnohodnotnou součástí společnosti.

Těchto cílů chceme dosáhnout pomocí:

poskytování pracovní terapie, pracovní rehabilitace. Cílem je prostřednictvím co nejširší škály činností seznámit uživatele služeb s různými pracovními možnostmi, aby získal představu o svých schopnostech a možnostech svého případného uplatnění na trhu práce.

individuální příprava uživatelů služby na případný nástup do zaměstnání. Cílem je seznámení uživatelů služby se základními pracovními návyky, dodržování pracovní doby, úklid pracoviště, přijímání úkolů, komunikace na pracovišti, atd. Individuální rozvoj jeho nejsilnějších stránek, případně činností dle jeho přání. Pokud se vyskytne možnost konkrétního pracovního uplatnění pro uživatele služby, bude mu poskytnuta praktická pomoc při získání této práce, jejím pochopení a udržení.

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění. Cílem je zajistit, aby díky zvládnutí těchto základních návyků byl člověk s postižením co nejméně nápadný, co nejméně odkázán na pomoc druhé osoby a tím pádem co nejsamostatnější.

poskytování podpory ve vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. Cílem je, aby každému uživateli služby byla poskytnuta podpora v takové míře, v jaké ji konkrétní uživatel potřebuje, aby měl zajištěny potřebné pomůcky k práci, vhodné pracovní zázemí, kompenzační pomůcky či jiné pomůcky pro výkon činností, které by pomohly překonat jeho postižení.

seznamování veřejnosti s problematikou osob s postižením, poradenství – formou půjčování odborné literatury, videonahrávek a speciálních pomůcek. Cílem této aktivity je přiblížit většinové společnosti problematiku osob s postižením, případně pomoci rodinám osob s postižením se dále vzdělávat, vyhledávat potřebné informace, osoby s podobným problémem či si zapůjčit některou ze speciálních pomůcek například k vyzkoušení.

spoluprácí s obcemi, jinými poskytovateli sociálních služeb, spřátelenými organizacemi a komerčními firmami. Cílem je zajistit uživatelům služeb kontakt s co nejpestřejší společností a využívání místních kontaktů k rozvoji jejich osobnosti. Cílem je uživatele služby co nejvíce zapojit do veřejného dění tam kde je to možné. Těmito aktivitami chceme přispět ke změně vnímání člověka s postižením a jeho schopností běžnou společností.